Postery Biomateriały i nanomateriały

Lp.
Tytuł
Autorzy
S01P01
Degradacja białek z wykorzystaniem trypsyny immobilizowanej na nośnikach magnetycznych
Katarzyna Antecka, Jakub Zdarta, Artur Jędrzak, Magdalena Łuczak, Teofil Jesionowski
S01P02
Wytwarzanie metabolitów wtórnych przez bakterie  stymulowane z wykorzystaniem wybranych nanokompozytów
Adrian Augustyniak, Krzysztof Cendrowski, Martyna Barylak, Ewa Mijowska, Paweł Nawrotek
S01P03
Wykorzystanie cieczy jonowych i enzymów w procesie otrzymywania nanocelulozy
Marta Babicka, Izabela Ratajczak
S01P04
Celulaza immobilizowana na nośniku TiO2-lignina jako efektywny biokatalizator w procesie hydrolizy celulozy.
Karolina Bachosz, Jakub Zdarta, Łukasz Klapiszewski, Agata Rochowiak, Teofil Jesionowski
S01P05
Wpływ białkowej mucyny na spęcznienie oraz właściwości powierzchniowe polimerowych nośników leku
Aleksandra Bartkowiak, Monika Rojewska, Joanna Michałowicz-Mula, Krystyna Prochaska
S01P06
Synteza hydrotermalna jako metoda otrzymywania aktywnych fotokatalizatorów
Filip Ciesielczyk, Adam Kubiak, Katarzyna Siwińska-Stefańska, Teofil Jesionowski
S01P07
Włókna polimerowe funkcjonalizowane lizozymem do zastosowań biomedycznych
Klaudia Golba, Marta Woźniak-Budych, Alicja Warowicka,  Barbara M. Maciejewska, Stefan Jurga
S01P08
Właściwości fizykochemiczne kompozytów chitozanu i nanometryczną celulozą modyfikowaną kwasami dikarboksylowymi
Aleksandra Grząbka-Zasadzińska, Sławomir Borysiak
S01P09
Układ ftalocyjanina żelaza-szkielet gąbki morskiej jako katalizator rozkładu bisfenolu A
Daria Hernes, Małgorzata Norman, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, Teofil Jesionowski
S01P10
Funkcjonalne nanomateriały z magnetycznego Fe3O4
Krzysztof Hus, Agnieszka Bukowska, Wiktor Bukowski
S01P11
Charakterystyka wybranych metod wyznaczania promienia hydrodynamicznego nanocząstek na przykładzie polimerów fluorescencyjnych
Maciej Jarzębski, Tomasz Śliwa, Jacek Gapiński, Anna Szwajca, Mikołaj Kościński,  Hanna Baranowska, Grażyna Neunert, Przemysław Siejak, Katarzyna Walkowiak,  Łukasz Masewicz, Paulina Maciejewska, Krzysztof Polewski
S01P12
Synteza i charakterystyka nowego biomateriału magnetyt/lignina/polidopamina
Artur Jędrzak, Weronika Czernicka, Teofil Jesionowski
S01P13
Synteza i charakterystyka funkcjonalizowanych nanocząstek złota i ich funkcje biologiczne
Katarzyna Kempka, Agnieszka Mirończyk, Anna Timoszyk
S01P14
Synteza i charakterystyka ciekłokrystalicznej kompozycji epoksydowej wzmocnionej nanonapełniaczem węglowym
Maciej Kisiel, Beata Mossety-Leszczak
S01P15
Wykorzystanie metod sonochemicznej i hydrotermalnej w preparatyce zaawansowanych hybrydowych ZnO-lignina
Tadeusz Szalaty, Łukasz Klapiszewski, Adam Kubiak, Teofil Jesionowski
S01P16
Immobilizacja lipazy metodą in situ z jednoczesnym wytworzeniem nośnika krzemionkowego
Agnieszka Kołodziejczak-Radzimska, Teofil Jesionowski
S01P17
Pomiary lepkości wzdłużnej wodnych roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy metodą kapilarnego zerwania włókna
Sylwia Różańska, Patrycja Komorowska, Jacek Różański
S01P18
Koloidy srebra stabilizowane hydrolizatami skrobiowymi jako modyfikatory zapraw cementowych
Emilia Konował, Marta Sybis, Anna Modrzejewska-Sikorska
S01P19
„Zielona” synteza redukowanego tlenku grafenu i nanokompozytów na bazie chitozanu
Karolina Kosowska, Patrycja Domalik-Pyzik, Jan Chłopek
S01P20
Elektrostatyczne osadzanie liposomów na podłożach krzemowych – nadania mikroskopoą sił atomowych AFM
Mikołaj Kościński, Przemysław Siejak, Maciej Jarzębski, Hanna Baranowska, Grażyna Neunert, Katarzyna Walkowiak,  Łukasz Masewicz, Paulina Maciejewska, Krzysztof Polewski
S01P21
Właściwości fotokatalityczne i antybakteryjne hybryd TiO2-ZnO
Adam Kubiak, Katarzyna Siwińska-Stefańska, Sonia Szymanowska, Anna Dobrowolska, Katarzyna Czaczyk, Teofil Jesionowski
S01P22
Immobilizacja komórek bakteryjnych na nośniku pochodzenia naturalnego
Maciej Langa, Wojciech Smułek, Jakub Zdarta, Teofil Jesionowski, Ewa Kaczorek
S01P23
Molekularne właściwości wody w żelach skrobi normalnej i woskowej modyfikowanych chemicznie
Paulina Maciejewska, Łukawsz Masewicz, Katarzyna Walkowiak, Jaonna Le Thanh-Blicharz, Jacek Lewandowicz, Hanna M. Baranowska
S01P24
Możliwości aplikacyjne nanostruktur selenu
Anna Modrzejewska-Sikorska, Mariola Sądej, Emilia Konował, Anita Szawala
S01P25
Charakterystyka oddziaływań kwasów aromatycznych z celulozą.
Daria Nowak, Marcelina Osyra, Magdalena Woźniak, Izabela Ratajczak
S01P26
Charakterystyka kompozytów polilaktydu z nanometryczną celulozą.
Majka Odalanowska, Sławomir Borysiak
S01P27
Stopy magnezu modyfikowane powłokami polimerowymi i kompozytami do zastosowań biomedycznych
Klaudia Ordon, Patrycja Domalik-Pyzik, Jan Chłopek
S01P28
Badanie Reaktywności związków flawonoidowych z celulozą
Marcelina Osyra, Daria Nowak, Magdalena Woźniak, Izabela Ratajczak
S01P29
Usuwanie zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych surfaktantami i absorbentami zapachu
Dominik Paukszta, Ewa Kaczorek. Sławomir Borysiak, Wojciech H. Bednarek, Karolina Solińska
S01P30
Zastosowanie przeterminowanej kawy naturalnej jako adsorbentu jonów niklu i kadmu z roztworów wodnych
Daria Rosińska, Bożena Karbowska, Joanna Zembrzuska, Anna Parus
S01P31
Wpływ modyfikacji stopu TI6AL4V kationem 4-hydroksymetylobenzenodiazoniowym na przyłączenie warstwy poliuretanowej
Mariusz Sandomierski, Tomasz Buchwald, Adam Patalas, Beata Strzemiecka, Adam Voelkel
S01P32
Wpływ pochodnych tokoferolu na właściwości błon biologicznych w układach modelowych
Przemysław Siejak, Grażyna Neunert, Maciej Jarzębski, Mikołaj Kościński, Krzysztof Polewski
S01P33
Preparatyka oraz charakterystyka fizykochemiczna układów hybrydowych PbO-lignina
Natalia Sikorska, Tadeusz J. Szalaty, Łukasz Klapiszewski, Teofil Jesionowski
S01P34
Aktywne fotokatalizatory TiO2-ZrO2  formowanie metodą miękkiego odwzorowania
Katarzyna Siwińska-Stefańska, Magdalena Czaban, Adam Piasecki, Teofil Jesionowski
S01P35
Charakterystyka oddziaływań pochodnych POSS  ze składnikami modelowej błony biologicznej:  badania dwuskładnikowych monowarstw Langmuira
Marta Skrzypiec, Katarzyna Dopierała, Krystyna Prochaska
S01P36
Wstępna ocena interakcji nanocząstek z litycznym bakteriofagiem środowiskowym T4-like
Xymena Stachurska, Adrian Augustyniak, Paweł Nawrotek
S01P37
Lignina Krafta aktywowana z wykorzystaniem nowatorskich, przyjaznych dla środowiska wodosiarczanowych cieczy jonowych
Małgorzata Stanisz, Tadeusz J. Szalaty, Andrzej Skrzypczak, Łukasz Klapiszewski, Teofil Jesionowski
S01P38
Nanometryczneanometryczne alkenylo-silseskwioksany i sferokrzemiany – synteza i charakterystyka.
Kinga Stefanowska, Adrian Franczyk, Jakub Szyling, Jędrzej Walkowiak, Bogdan Marciniec
S01P39
Synteza in situ materiałów hybrydowych SiO2-lignina w cieczach jonowych
Tadeusz Szalaty, Łukasz Klapiszewski, Teofil Jesionowski
S01P40
Nanoklastery srebra (Ag NCS) – synteza i charakterystyka spektralna
Angelika Świtalska, Bernard Juskowiak
S01P41
Zmiany konformacyjne w żelu skrobiowym analizowane metodą low-field NMR
Katarzyna Walkowiak, Łukasz Masewicz, Joanna Le Thanh-Blicharz, Jacek Lewandowicz, Paulina Maciejewska, Hanna Maria Baranowska
S01P42
Fotokatalityczna degradacja zanieczyszczeń fenolowych  z wykorzystaniem układu hybrydowego szkielet gąbki morskiej– sulfonowana ftalocyjanina żelaza(III)
Ewelina Weidner, Małgorzata Norman, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, Teofil Jesionowski
S01P43
Modyfikacja silseskwioksanów alkaloidami chinowca na drodze reakcji hydrosililowania
Grzegorz Wilkowski, Mariusz Majchrzak, Karol Kacprzak
S01P44
Funkcjonalne materiały hybrydowe otrzymane z wykorzystywaniem MnO2 oraz ligniny aktywowanej w cieczach jonowych – charakterystyka i zastosowanie elektrochemiczne
Bartosz Zawadzki, Łukasz Klapiszewski, Tadeusz Szalaty, Beata Kurc, Teofil Jesionowski
S01P45
Degradacja wybranych zanieczyszczeń środowiskowych  z wykorzystaniem lakazy immobilizowanej  na szkielecie gąbki morskiej
Jakub Zdarta, Katarzyna Antecka, Robert Frankowski, Agnieszka Zgoła-Grześkowiak, Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski
S01P46
Spongina jako naturalny nośnik cząstek metali  do zastosowań katalitycznych
Sonia Żółtowska-Aksamitowska, Natalia Łukaszewska, Hermann Ehrlich, Teofil Jesionowski
S01P47
Nanosrebro jako modyfikator bioaktywności cementu kostnego
Marcin Wekwejt, Beata Świeczko-Żurek, Anna Pałubicka
S01P48
Nanofiltracja jako efektywne narzędzie do rozdziału składników mieszaniny powstałej po wstępnej obróbce słomy pszenicznej
Jakub Zdarta, Mohd Shafiq Mohd Sueb, Anne S. Meyer, Teofil Jesionowski, Manuel Pinelo
S01P49
Transport wody w żelach skrobi acetylowanej
Łukasz Masewicz, Katarzyna Walkowiak, Joanna Le Thanh-Blicharz, Jacek Lewandowicz, Paulina Maciejewska, Hanna Maria Baranowska